Mankayane

Holy Rosary Primary School,
PO Box 34 Mankayane, Swaziland.
Telephone: +268 253 8009

Holy Rosary High School,
PO Box 329, Mankayane, Swaziland.
Telephone: +268 2538 8002