EMY – December: Praying for Families

by “Extraordinary Misssion Year” Team
Topic for December: Family
Saint to contemplate: St. Maximilian Kolbe (1894-1941)

St. Maximilian Kolbe was a Catholic Priest from Poland.

The boy Kolbe was naughty kid. At 12, he had a vision of Mother Mary in 1906 that changed his life. He later described this incident:
“That night I asked the Mother of God what was to become of me. Then she came to me holding two crowns, one white, the other red. She asked me if I was willing to accept either of these crowns. The white one meant that I should persevere in purity and the red that I should become a martyr. I said that I would accept them both.”

In 1941, the Nazis imprisoned Father Maximilian in the Auschwitz death camp. He offered his life for another prisoner (a young husband and father) and was condemned to death. He was the last to die, enduring two weeks of starvation, thirst and neglect. This is why St Maximilian Kolbe is the patron saint of families, pro-life and prisoners. His feast day is August 14th.

Points to emulate:

» Protect family
» Sacrifice for family
» Fight against Abortion
» Responsible parenthood

Prayer to St. Maximilian Kolbe

St. Maximilian Kolbe, you gave your life so that a family might not be deprived of a husband
and father. By your heroic martyrdom of charity, teach us that the value of family life is
worth our sacrifices also. Just as you found in Mary the channel of those graces that
strengthened you to be faithful to her Son, help us to rejoice also in her who was given to us
as a mother by Jesus from the cross. Be with us, St. Maximilian, as we pray for the special
needs of our family (Say petitions here). Amen.

* * * * *

Sihloko senyanga yeNgongoni: Umndeni

Santi lesizindla ngaye: Maximilian Kolbe longcwele (1894-1941)

Maximilian Kolbe longcwele abengumpriste welibandla lemaKhatholika adzabuka eveni lasePoland.

Kolbe abengumntfwana longeva. Nga-1906 nakaneminyaka lelishumi nambili waboniswa Mariya. Loku kwayigucula imphilo yakhe. Emuva kwesikhatsi wawuchaza lombono watsi:
“Ngalobo busuku ngambuta make waNkulunkulu kutsi kutakwentekani ngami. Wase uta kimi aphetse imichele lemibili, munye wawumhlophe lomunye wawubovu. Wangibuta kutsi ngingafisa yini kwamukela munye walemichele. Lolomhlophe wawusho kutsi kufanele kutsi ngiphikelele ekubeni msulwa. Lolobovu wawusho kutsi kumele kutsi ngibe ngumfelukholo. Ngaphendvula ngatsi ngiyawukuyemukela yomibili”

Nga-1941 licembu lema-Nazi lambopha umfindisi Maximilien lamvalela enkambu yalabancunyelwe kufa yase Auschwitz. Wanikela ngemphilo yakhe esikhundleni salenye indvodza leyayinemfati nebantfwana. Wase uncunyelwa kufa. Waba wekugcina kufa, wacedza emaviki lamabili angadli, anganatsi futsi anganakekelwa. Kungako Maximilien Kolbe longcwele angusanti wemindeni, labasekela kuvikelwa kwemphilo nalababoshiwe. Umkhosi wakhe umhlaka 14 Ingci.

Lesingazindla ngako:

● Kuvikela umndeni
● Kutinikelela umndeni
● Kulwa nekukhipha tisu
● Kuba batali labatsembekile

Umthandazo ku-Maximilian Kolbe

Maximilian Kolbe longcwele, wanikela ngemphilo yakho kuze kutsi umndeni
ungalahlekelwa lilunga lelingumyeni nababe. Ngebufelukholo bakho lobubuchawe
belutsandvo sifundzise kutsi lizinga lemphilo yemndeni lifanelwe kutinikela kwetfu.
Njengoba watfola Mariya endleleni yalawo magrasiya lakucinisa kutsi wetsembeke
endvodzaneni yakhe, sisite sitfole injabulo natsi kuye lesanikwa yena njengamake wetfu
nguJesu asesiphambanweni. Yiba natsi Maximilian longcwele sisathandazela tidzingo
temindeni yetfu (beka ticelo lapha). Amen.

The “Extraordinary Missionary Year” team has prepared a video reminding us of our commitment to pray for families particularly during this month of December. 

Hope you find familiar faces. Enjoy!

(Please note that it is a 13 Mb video.)